Aktuelt

Mange vil studere skog i høst

Etter dystre studenttall for skogfaget i begynnelsen av 2000­tallet har søkertallene tatt seg opp og stabilisert seg. I år er det fullt hus på Ås og Evenstad. Og på Innlandet startes det også opp et nytt studium om grønt entreprenørskap der skogbruk får en sentral plass.Til skogfag bachelor studiet på NMBU (Nor­ ges miljø­ og biovitenskapelig Universitet) på Ås søkte i år 300 ungdommer, hvorav 44 hadde skogfag som sitt førstevalg. الكزينو NMBU har 25 plasser på bachelor skogfag som altså fylles med førsteårsstudenter i disse dager. 25 studenter tas også opp til masterstudium skogfag ved NMBU.

Trenden er stabil de siste årene med rundt 300 søkere hvert år siden 2015. En dobling fra årene 2011­2014 og en voldsom oppgang siden bunnåret 2008, da bare 68 søkte skog­ fag. Se tabell med utviklingen siden 2007.

SÅ Å SI FULLT HUS PÅ INNLANDET

Høgskolen Innlandet Evenstad har også hatt god søkning. Her vil 150 ungdommer stude­ re skog, men bare 28 som førstevalg. Høg­ skolen har tatt opp 26 studenter på bachelor i skogbruk og 22 søkere har møtt til studie­ start. كازينو اون لاين عربي På bachelor i utmarksforvaltning var det 27 søkere hvorav 24 startet opp. – Dette er vi alt i alt fornøyd med, kommenterer før­ steamanuensis, Kristin Gangås.

NYTT STUDIUM I GRØNT ENTREPRENØRSKAP
Høgskolen i Innlandet samarbeider i år også med Høgskolestiftelsen for Innovasjon og Entreprenørskap på Bjørkelangen om det nystartede studiet «Grønt entreprenørskap». Dette nye studiet er et samlingsbasert stu­ dium over fire semestre som gir 60 studie­ poeng. – Alle snakker om det grønne skiftet, men foreløpig er det blitt lite konkret, sier prosjektleder Trygve Tamburstuen. – Med dette studietilbudet vil vi vise at grønn vekst er smart, fordi det er lønnsomt og fordi det gir konkurransefordeler. العب بوكر Gjennom studiet

an studentene lære seg å skape ny virksom­ het basert på fornybare ressurser, eller øke ressursproduktiviteten i eksisterende virk­ somhet. Studiet er derfor relevant både for den som ønsker å arbeide med nyskaping og utvikling av eksisterende virksomheter, som ønsker å realisere en egen forretnings­ idé, eller ønsker en ny karriere, kommente­ rer han. Studiet går inn på fire hovedemner, der bedre utnyttelse av skogressursene er et av dem. De andre tre handler om grønn energi, naturbasert reiseliv og helse og lokal­ mat, spesielt økologisk produksjon. Tamburstuen understreker viktigheten av å bygge opp kompetanse for å gjennomfø­ re det grønne skiftet noe disse utdannings­ institusjonene vil bidra med, blant annet gjennom dette nye studiet. Alt dette ifølge en pressemelding fra aktørene.