Aktuelt

Klimanytte på 8 millioner tonn CO2 pr år

Svenske SCA er Europas største private skogeier med en årlig avvirkning på 4,5 mill m3. Dette tømmeret havner enten i konsernets 5 sagbruk, i verdens største cellulosefabrikk for sulfatmasse eller blir til biodrivstoff. Samtidig økes det stående volumet hvert år med rundt 3 mill mog alt dette til sammen utgjør en positiv klimaeffekt tilsvarende 8 millioner tonn årlig.Bjørn Lyngfelt er kommunikasjonssjef i SCA og han presenterte disse svimlende tallene på Norskogs seminar for klimaoptimalt skogbruk i september. Svenska Cellulosa AB, som det fulle navnet lyder, eier til sammen 20 millioner daa produktiv skog i Midt- og Nord-Sverige. بلاك جاك 21 På dette arealet står det idag 232 millioner m3, det betyr en fordobling siden 1950. Og samtidig har den årlige avvirkningen økt fra 2,0 til 4,5 mill daa, et nivå som vil være stabilt de neste 25 årene. موقع 888 – Men så kommer kulturskogen for fullt, da blir det grunnlag for en ny kraftig økning, sa Lyngfelt. بوكر هولدم

Les mer her