Aktuelt

Hva mener partiene om skogbruk?

Med et Stortingsvalg rett rundt hjørnet har vi henvendt oss til de partiene som er representert på Stortinget i dag med spørsmål om hvordan de stiller seg til aktuelle spørsmål som er viktige for skogbruksnæringa. Her kan du lese de ulike partienes svar på disse spørsmålene:1. Bør bevilgningene til skogsbilvegutbygging videreføres, og eventuelt økes?

2. Bør det tillates en prøveordning med tømmervogntog med totalvekt på 74 tonn i Norge?

3. Bør skogens evne til å binde CO2 utnyttes ytterligere ved at støtte­ ordningen til gjødsling og planting av skog på nye arealer som klima­ tiltak videreføres, og eventuelt økes?

4. Bør vi ha som mål å øke uttaket av norsk skog til økt grønn verdi­ skapning og som en del av klimapolitikken? Hvordan vil i så fall par­ tiet stimulere til dette?

5. Mange partier er opptatt av å støtte eksisterende treforbrukende industri og hjelpe fram ny for å bevare verdiskapningen her til lands. Hva mener dere er de viktigste virkemidlene for å få det til?

6. Hvilke tiltak kan settes inn for å reise kapital til ny industri og i vårt tilfelle skogindustri fremover, og hvilken rolle kan eventuell statlig kapital kan spille i den forbindelse?

7. Vil dere gå inn for investeringsstøtte for etablering av pilotanlegg og første produksjonsanlegg som et ledd i å få prosjekter over kneika i skogindustrien?

8. Hva mener partiet kan gjøres for å øke bruk av tre som bygnings­ materiale i både offentlige og private byggeprosjekter?

9. Bør vi fortsatt ha formuesskatt på arbeidende kapital?

10. Bør gevinstbeskatningen på salg av eiendommer ut av familien fjernes, slik at det blir mer attraktivt å selge skogeiendom?

11. Stortinget har vedtatt et mål om 10 prosent vern av skog. Bør dette være et endelig mål? Og når bør målet være innfridd?

12. Bør alle typer skogareal inngå i de 10 prosentene som skal vernes, eller bare produktiv skog? Og bør alt areal som er underlagt en form for restriksjoner regnes med?

13. Hvilke mål bør vi ha for økt bruk av biodrivstoff? For 2020 og 2030?

14. Hvordan bør vi sikre å bevare kompetanse og sørge for innovasjon og viktig forskning i skogsektoren fremover?

Les svarene i Norsk Skogbruk nr 7/8