Aktuelt

Godspakke Innlandet får støtte fra nord

Godspakke Innlandet ble presentert for tre statsråder på et seminar 4. januar. Her kom det fram at også næringslivet i Nordland er opptatt av å kunne transportere varene sine på jernbane via Kongsvinger til Sverige.Som tidligere omtalt er Godspakke Innlandet utarbeidet av Norsk Skogeierforbund og NHO Transport og Logistikk, som et innspill til nasjonal transportplan 2018-29. De viktigste forslagene er elektrifisering av strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger, nye godsterminaler på Rudshøgda og Hauerster og såkalte tilsvingsspor fra Dovrebanen mot Elverum. Hele pakka er kostnadsberegnet til 2,6 milliarder kroner.

 

– Vil gi økt avvirkning

Det blir framholdt at gjennomføring av disse tiltakene vil redusere transportkostnadene med 20-30 kr pr m³ for tømmer fra Hedmark og Oppland som skal ut av disse fylkene, noe som vil utgjøre rundt 40 millioner kroner for dagens volum. Men Mjøsen Skog-direktør Erik A. Dahl presenterte også et regnestykke basert på at de foreslåtte tiltakene vil utløse en merhogst på 1/3 av det avvirkningspotensiale som i dag ikke blir utnyttet i innlandsfylkene. Siden dette potensiale ble angitt til en halv million m³ årlig dreier det seg om snaue 170 000 m³ som ifølge Dahl vil bli hogd hvis rotnettoen økes tilsvarende de reduserte transportkostnadene. Da snakker vi om en førstehåndsverdi på 60 millioner kroner, i tillegg kommer naturligvis de uendelige ringvirkningene som drar den totale økningen i verdiskaping opp i 2-300 millioner kroner årlig.

Laks via Kongsvinger

Seminaret handlet kort sagt om at de tre frammøtte statsrådene fra Fremskrittspartiet (LMD var riktig nok representert ved sin statssekretær Terje Helleland) skulle oppfatte hvilken samfunnsøkonomisk lønnsom investering en økt satsing på godstransport på jernbane fra innlandet vil være. Og her trådte altså næringslivet i Nordland til med en hjelpende hånd. – En ny og effektiv rute for transport til Sverige og kontinentet betyr store innsparinger også for industrien og sjømatnæringen hos oss. Den foreslåtte løsningen vil gjøre at man slipper å kjøre alle tog innom Oslo/Alnabru og unngår den tette trafikken der. Det er nesten ingen som har det mer travelt enn en død laks. Men hvis vi får en godskorridor fra Nordland via Kongsvinger til Hallsberg (jernbaneknutepunkt nær Örebro) som kan få fram godset på under 20 timer vil store mengder sjømat som i dag går på trailer overføres til jernbane, sa Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark og styreleder i NHO Nordland.

 

– Alle er for dette

Statsrådene var som vanlig lydhøre, uten å komme med konkrete løfter. – På dette seminaret har det kommet fram hvor viktig infrastrukturen er for dere. Det handler om pålitelighet, at både tømmer og fisk kommer fram når det skal. Det hjelper ikke å skryte av jernbanen og at alle skal satse, dersom ett av fem tog står, sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og viste til en heller dyster statistikk for godstogenes punktlighet. قواعد لعبة البوكر Han lovet selvsagt å ta med seg innspillene fra seminaret i arbeidet med Nasjonal Transportplan.

 

STOR EFFEKT: Direktør Erik A. Dahl mente tiltakene i Godspakke Innlandet vil utløse en økt verdiskaping på 2-300 millioner kroner pr år bare fra skogbruket i Hedmark og Oppland. لعب روليت حقيقي

Fiskeriminister Per Sandberg takket også for et informativt og nyttig seminar.

– Hele Stortinget er om bord. العاب بوكر للكبار Alle ønsker å satse på jernbane og bedre infrastrukturen, det er bare litt uenigheter om prioriteringer og hvor fort vi skal gå fram, sa han. – Tidligere har vi i mange år eksportert råvarer, men nå begynner sjømatnæringen å ta tilbake mer av foredlingen. Det øker verdiskapingen. Også på skogområdet må vi tenke slik, vi må få på plass mer foredling av trevirke i Norge – og ikke bare til biodrivstoff, sa Sandberg.