Aktuelt

Fortsatt håp for Norske Skog

Rett før Norsk Skogbruk går i trykken 19 oktober melder selskapet at det er oppnådd enighet mellom de ulike kreditorgruppene i Norske Skog. Dermed kan det likevel se ut som selskapet unngår konkurs.Etter en lang rekke utsettelser la styret i Norske Skog fram et nytt forslag til refinansieringsløsning den 11. لعبة روليت مجانيه oktober. Også denne vil redusere den rentebærende gjelden fra ni til tre milliarder kroner og de årlige renteutgiftene fra 600 til 200 millioner. Men i det nye forslaget er de sikredes eierandel i selskapet etter refinansiering redusert fra 94 til 91 prosent, de usikredes økt fra fire til 6,3 prosent og aksjonærenes økt fra 2,0 til 2,7 prosent.

Og de kan fortsatt øke sin eierandel ved å spytte inn penger, dersom de usikrede leg- ger 30 millioner euro på bordet tilbys de en eierandel på 21,8 prosent, om aksjonærene legger 20 millioner euro på bordet kan deres andel øke til 13,5 prosent.

TRUER MED KONKURS

Både styreleder Christen Sveaas og de sikrede kreditorenes talsmann Sven Ombuds- tvedt har vært klare på at dette er det siste tilbudet som legges på bordet, nye forhand- linger og utsettelser var ikke aktuelt. I meldingen som fulgte det siste tilbudet står det rett ut: – Dersom rekapitaliseringsforslaget ikke lykkes, er det sannsynlig at styrene i Nor- ske Skogindustrier asa, Norske Treindustrier as og Norske Skog Holding as vil konkludere med å begjære frivillig eller tvungen gjeldsforhand- ling eller konkurs via norsk rettsvesen. Men dagen før fristen går ut melder altså selska- pet at de har fått tilslutning ved å strekke seg ørlite lengre, de sikrede kreditorene skal nå få 90,75 prosent, de usikrede 6,75 prosent mens aksjonærene må nøye seg med 2,5 prosent.

RASKT AVVIST

De sikrede kreditorene har hatt minst en hånd på rattet i prosessen og det framlag- te forslaget har tilstrekkelig støtte fra dem. Også fra viktige aksjonærer skal det være gitt signaler om at dette er akseptabelt. Det er de usikrede kreditorene med til sammen 500 millioner euro utestående – disse omtales også som juniorgruppen – som fortsatt kan velte spillet.

Den største eieren av usikret gjeld, Bennett Management Corporation var i en presse- melding tidlig ute med å avvise styrets siste forslag. – Ved å fortsette på denne måten setter styret i Norske Skog selskapets helse og de ansattes skjebne på spill. Hvis ikke styret gir etter vil den uunngåelige konse- kvensen av deres handlinger være en verdi- destruerende konkurs som alle parter burde ønske å unngå, sa grunnleggeren James Bennett, ifølge DN.

LITE SOM SKILTE

Men samtidig ble det framstilt som om uenigheten mellom partene egentlig var ganske liten. Ifølge Bennett ville de usik- rede kunne godtas et forslag som gir dem aksjeverdier for 1,5 millioner euro mer enn forslaget. Og her har man nå altså klart å enes, ved å foreta justeringene nevnt over. Usikkerheten nå består i om Bennetts virkelighetsoppfatning deles av et tilstrekkelig flertall av de usikrede aksjonærene – i meldingen fra Norske Skog framgår det at 50 prosent av de usikrede kreditorene har stilt seg bak forslaget, det kreves som tidligere omtalt at 75 prosent aksepterer. Styreleder Christen Sveaas mener de allerede har strukket seg langt: – Det er ikke slik at man bare kan kreve og kreve, særlig ikke når alternativet er null. Juniorkreditorene har fått gjen- nomslag for mye nå, og jeg håper virkelig de tar til fornuften og stemmer for dette forslaget, sier Sveaas til DN. Og den siste av en uendelig rekke tidsfrister er nå satt til 25. طاولة الروليت Oktober.

BEGYNNER Å HASTE

Og uansett hva løsningen blir begynner det nå å haste med en avklaring. Tiden for inngåelse av tømmeravtaler for 2018 nærmer seg raskt og som det framgår av artikkelen på side 10 er det for tiden ikke vanskelig å få avsetning på massevirke av gran. لعبة القمار ورق Og i dagens situasjon vil Norske Skogs tømmerkjøpere ha temmelig dårlige kort på hånda i en situasjon der tømmerprisen ubønnhørlig må økes dersom fabrikkene skal få tilstrekkelig virke.