Klima, natur og miljø

Felles skogsatsing i nord

Syv millioner Euro altså over 70 millioner kroner, lyses ut til forskning på biomasseressurser fra skogen i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Canada. 

Prosjektet er et samarbeid mellom landene i nord for å kunne benytte skogen både som ressurs og «billig klimaløsning», som det står, der bærekraftig bruk er nøkkelordet.

Landbruks- og matminister Sandra Borch påpeker at et økt samarbeid for mer kunnskap vil gjøre oss i stand til å forvalte skogens ressurser bedre. Fordi bærerkaftig skogbruk er det beste for både klima og verdiskaping sammen med bidraget skog- og trenæringen kan gi i det grønne skiftet i norsk økonomi, heter det fra Regjeringen.

 

Med søknadsfrist 4. mai etterlyses forskningsprosjekter som skal utvikle og forbedre:

– Bioraffinering – prosess- og materiale som involverer trebasert biomasse i en sirkulær bioøkonomi

– Treprodukter i en sirkulær bioøkonomi, feks til byggkonstruksjoner.

 

– Regjeringen har høye ambisjoner for skog- og trenæringen. Hurdalsplattformen vil øke tilskuddet til skogplanting, øke den industrielle videreforedlingen av skog og styrke etterspørselen av produkter basert på norsk skog, står det å lese fra Regjeringen under utlysningen. Som også understreker at bioøkonomi er et viktig satsingsområde i det nordiske ministersamarbeider der Norge har formannskapet i 2022.