Drift og Maskiner

Greit å kjøre med 74 tonn, men ikke i teleløsningen

I teleløsningen vil en vei raskt kunne få skader, spesielt dersom flere tunge tømmervogntog kjører tett etter hverandre. Under normale forhold vil skadene på veien være begrenset selv om vogntogenes totalvekt øker. 

Det viser en nylig publisert fagrapport fra Statens vegvesen. Rapporten beskriver gjennomføring og resultater av to belastningsforsøk på Finnskogen høsten 2020 og i teleløsningen våren 2021.

 

SAMMENLIGNER 60 OG 74 TONN

Ved normale forhold og utenom teleløsningen var det liten forskjell på de to typene tømmervogntog som ble benyttet. Kjøretøy med 74 tonn total­vekt lagde mindre sprekkedannelse i asfalten enn vogntog med 60 tonn.

– Dette skyldes at hver aksel er tyngre på et 60 tonns kjøretøy. Den andre årsaken, og kanskje den viktigste, er akselkonfigurasjonen for de bakerste akslingene. Det er en såkalt «lang­boggi» hvor hver aksling ikke sam­virker, og de har derfor stor belastning hver for seg, sier sjefsingeniør Geir Berntsen i Statens vegvesen.

 

VEINETTET ER SÅRBART I TELELØSNINGEN

Når mange hjul passerer etter hver­andre i samme spor i løpet av kort tid, oppstår en pumpeeffekt eller en bølgebevegelse som pumper løs­masser og vann opp i veiens bærelag. Veien brytes ned og det oppstår spor­ og sprekkdannelser i asfalten.

Forsøket som ble gjennomført midt i teleløsningen viste tydelige tegn til pumpeeffekt for begge kjøretøy grupp­ene. Skadeutviklingen var størst for de tyngste kjøretøyene med 74 tonn totalvekt.

– Resultatene fra belastnings for­søkene stemmer godt overens med erfaringer fra Finland. Det er av­gjørende å ta hensyn til veiens bæreevne når veikroppen under asfalten er mettet med vann, sier Berntsen.

 

VEGVESENETS ANBEFALINGER

Pumpeeffekten som ble påvist i tele­løsningen må beskrives i vei normaler, retningslinjer og i undervisningen ved universitet og høyskoler. Sjåfører og andre som er ansvarlig for transport må også få nødvendig opplæring om denne effekten. Veieier må ha kunn­skap om veiens helårsbæreevne for å fastsette tillatt belastning.

For å unngå store skader på den svakeste delen av veinettet må veieier vurdere å innføre lastrestriksjoner i teleløsningsperioden.

– Resultatene og anbefalingene baserer seg på to belastningsforsøk på en bestemt veistrekning. Hverken belastningene eller forsøks strek ningen er nødvendigvis representative, men forsøkene gir oss nyttig kunnskap om hvordan skadeutviklingen er på veien under gitte forhold. Vi skal gjennom­føre flere ulike forsøk før vi kan konklu­dere om det offentlige vegnettet bør åpnes for 74 tonns tømmervogntog, avslutter prosjektleder Heine Arntzen Toftegaard i Statens vegvesen.

 

MÅLET ER Å EFFEKTIVISERE TØMMERTRANSPORTEN

Belastningsforsøket på Finnskogen er en del av prøveordningen med tømmer­vogntog inntil 74 tonn totalvekt som er vedtatt av Stortinget.

Prøveordningen skal gi Statens vegvesen et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige vegnettet kan åpnes for inntil 74 tonn tømmervogntog. Målet er å gjøre transporten mer effektiv og miljø­vennlig. I tillegg skal vi vurdere hvilken effekt en prøveordning har på trafikk ­sikkerhet, fremkommelighet, klima­gassutslipp, veislitasje, bruer og transportkostnader.

 

Pressemelding fra Statens vegvesen, 23. mars 2022