Debatt

Debatt: Foretrekker naturlig foryngelse av furu

Planting av furu kan gi økt produksjon. Men naturlig foryngelse er både økonomisk fordelaktig og gir gode resultater. Dessuten gir det mer variasjon, både i skogbildet og i det genetiske materialet. Det skriver skogforskerne i denne artikkelen.TEKST: PER HOLM NYGAARD, FORSKER NIBIO BERNT-HÅVARD ØYEN, STIFTELSEN BRYGGEN SVERRE SKOKLEFALD, TIDLIGERE FORSKER VED NISK

Furua er et av våre viktigste treslag med hensyn til utbredelse og økologi, men også nest etter grana det viktigste treslaget for skog- næringa. Furua vandra inn tidlig etter istida og er godt tilpasset de este voksesteder, fra kyst og ord til ell. Furua er et lyselskende treslag som forynger seg naturlig på åpne flater etter skogbrann, vindfellinger og flatehogst. Den viktigste og vanligste hogst- og foryngelsesmetode i furuskogbruket de siste 120 år har vært naturlig foryngelse ved frøtrestilling.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.